Zapytanie ofertowe - Kierownik Projektu

W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, pragniemy zaprosić do złożenia oferty na wykonanie usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi  – wykonywanie obowiązków kierownika projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2017 r. do godziny 10:00.