Szybka ścieżka: dotacja na prace B+R

Z początkiem marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs dla myślących innowacyjnie przedsiębiorców. W ramach tzw. szybkiej ścieżki, będzie można pozyskać dotację na przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjności produktowej lub procesowej. To wielka szansa dla przedsiębiorców, którzy potrzebują finansowania na zdobycie przewag konkurencyjnych.

Szybka ścieżka to obrazowe określenie konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (I Oś priorytetowa „Wsparcie dla prowadzenia B+R przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Z uwagi na wyjątkowo szybki tryb rozpatrywania wniosków, konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w minionym roku.

Cel i terminy

Celem konkursów jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Ogłoszenie tegorocznego konkursu adresowanego do firm sektora MŚP planowane jest na 1 marca, a nabór wniosków ma potrwać od 4 kwietnia do 29 lipca br. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 750 mln zł. W późniejszym czasie w ramach działania zostanie również ogłoszony konkurs dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Szybka ścieżka – co to znaczy?

Określenie „szybka ścieżka” dotyczy konkursów w ramach Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1, prowadzonych przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ich cechą charakterystyczną jest ograniczenie formalności do minimum oraz skrócenie czasu wydania decyzji o przyznaniu dotacji do 60 dni od daty złożenia wniosku. W sytuacji, gdy jest wiele wniosków, okres oczekiwania na decyzję może się wydłużyć, ale przyspieszona formuła działa już od 2014 r. i została przez NCBR bardzo dobrze dopracowana, dzięki czemu wnioskodawcy mogą faktycznie liczyć na szybsze przyznanie dofinansowania.

Potrzeba szybkiego działania

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych umożliwia przedsiębiorcom udoskonalanie procesów, produktów oraz usług. Tak powstają innowacyjne rozwiązania, które mogą stanowić o przewagach konkurencyjnych firmy – jeśli zostaną wdrożone w odpowiednim czasie, adekwatnie do potrzeb rynku. Dlatego konkursy w ramach szybkiej ścieżki stanowią odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy mogą w krótkim czasie pozyskać finansowanie na rozwój. 

Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, które prowadzą do opracowania nowych (lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących) produktów, procesów lub usług. Uwzględniają tworzenie elementów składowych złożonych systemów, opracowywanie linii pilotażowych oraz budowę prototypów działających w środowisku laboratoryjnym. Natomiast wyjście ze środowiska laboratoryjnego i prowadzenie dalszych badań w celu udoskonalania technicznego produktów, procesów lub usług – oznacza przejście do etapu prac rozwojowych.

Na tym etapie mogą być udoskonalane prototypy, opracowywane demonstracje, projekty pilotażowe oraz testowane i walidowane nowe lub ulepszone produkty, usługi lub procesy.

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 tzw. szybkiej ścieżki, mogą otrzymać jedynie projekty, które przewidują powstanie innowacji procesowej lub produktowej. Jako innowację procesową należy rozumieć wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. Natomiast innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi, bądź znaczące ulepszenie oferowanych wcześniej towarów i usług.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują przeprowadzanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, lub wyłącznie prac rozwojowych.
Dofinansowanie zostanie przyznane wyłączenie projektom, w których wnioskodawcy zobowiązali się do wdrożenia wyników projektu. Wdrożenie może obejmować:

  • Zastosowanie wyników badań lub prac we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych w ramach projektu wyników;
  • Udzielenie innemu przedsiębiorcy licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw własności przemysłowej;
  • Sprzedaż innemu przedsiębiorcy praw do wyników przeprowadzonych badań przemysłowych lub prac rozwojowych. NCBR zastrzega jednak, że zbycie wyników w celu dalszej odsprzedaży, nie będzie uznane za wdrożenie.

Wysokość dotacji

Konkurs wg. harmonogramu ma zostać ogłoszony 1 marca br., można się jednak spodziewać, że zarówno intensywność i wysokość wsparcia pozostanie na tym samym lub podobnym poziomie. Minimalna spodziewana wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wyniesie 2 mln złotych. Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 20 mln euro – jeśli projekt obejmie w przeważającym stopniu badania przemysłowe (tzn. przeznaczona jest na nie więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych) lub 15 mln euro – jeśli projekt obejmie w przeważającym stopniu prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 50 mln euro.
Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych oraz 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych.

Bonus za szerokie rozpowszechnianie

Wnioskodawcy, którzy założą w projekcie szerokie rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych badań i prac, mogą liczyć na dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków.
Intensywność dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw, które zaplanują szerokie rozpowszechnienie wyników badań przemysłowych wyniesie 80%, a w przypadku prac rozwojowych 60%. Dla przedsiębiorstw średnich intensywność wsparcia z uwzględnieniem premii wyniesie 75% w przypadku badań przemysłowych oraz 50% w przypadku prac rozwojowych.
Wyniki projektu mogą zostać rozpowszechnione podczas konferencji naukowych lub technicznych, bądź w postaci publikacji w czasopismach o takim profilu. Rozpowszechnianiem jest również udostępnienie wyników projektu w powszechnych bazach danych lub bezpłatnego oprogramowania.

Co podlega refundacji

Koszty kwalifikowalne to inaczej kategoria wydatków, która podlega refundacji w ramach danego konkursu. W omawianym konkursie będą brane pod uwagę następujące koszty bezpośrednie:

  1. Wynagrodzenia – obejmują koszty wynagrodzeń z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu  badań  przemysłowych  lub  prac  rozwojowych (czyli pracowników badawczych, technicznych i pomocniczych) oraz brokerów technologii.
  2. Podwykonawstwo – obejmuje zlecone stronie trzeciej prace merytoryczne, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem wnioskodawcy oraz koszty udostępnionych zasobów.
  3. Koszty bezpośrednie – obejmują m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej oraz  wartości  niematerialnych i prawnych, koszty budynków oraz koszty operacyjne.

Co ważne, wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Odrębną kategorią wydatków są koszty pośrednie, które nie wynikają stricte z celu danego działania, a obejmują m.in. koszty administracyjne, delegacje czy wynagrodzenia kadry zarządzającej projektu.

Jak złożyć wniosek

Wnioski będą składane w formie elektronicznej za pomocą systemu, udostępnionego przez NCBR. Już pierwszego dnia naboru tj. 4 kwietnia będzie można aplikować o dofinansowanie. Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzyma wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia wniosku. Od tej pory Wnioskodawca nie będzie mógł dokonywać zmian w złożonym dokumencie.

Proces oceny wniosku

Wniosek o dofinansowanie będzie oceniany w dwóch etapach. Ocena formalna przeprowadzona zostanie przez pracowników NCBR, którzy sprawdzą czy wniosek został prawidłowo wypełniony i złożony. Na tym etapie wnioskodawca może zostać wezwany za pośrednictwem systemu informatycznego, do złożenia uzupełnień lub poprawienia oczywistych omyłek. Wnioskodawca będzie mógł nanieść zmiany we wniosku tylko raz i wyłącznie we wskazanym zakresie i terminie. Wniosek może zostać również odrzucony, jeśli zaś przejdzie ocenę pomyślnie, zostanie skierowany do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez panel ekspertów, zanim jednak do niej dojdzie przeprowadzana jest ocena punktowa i obligatoryjna. Projekty, które spełnią wymagane kryteria i uzyskają odpowiednią punktację zostaną skierowane do panelu ekspertów składającego się z pracowników NCBR oraz niezależnych ekspertów wskazanych przez NCBR. Ocenią oni projekt pod względem naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym. Na tym etapie wnioskodawca zostanie również wezwany na spotkanie z panelem ekspertów i będzie miał możliwość osobistego odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości dotyczących jego projektu. O terminie i miejscu spotkania wnioskodawca zostanie poinformowany najdalej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a jeśli się na nim nie stawi, wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.

Wnioski, które przejdą pomyślnie proces oceny, zostaną rekomendowane do dofinansowania. Wyniki zostaną opublikowane na stronie NCBR, a wszyscy wnioskodawcy zostaną o nich dodatkowo poinformowani pisemnie. Warunkiem otrzymania dotacji będzie zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.

Jeśli wyczerpie się pula środków

Może się zdarzyć, że ilość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wyczerpię pulę środków, które zostały przeznaczone na konkurs, czyli tzw. alokację. Jeśli alokacja nie wystarczy do dofinansowania wszystkich projektów, wsparcie uzyskają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów.

Właśnie dlatego aplikując o dofinansowanie, warto zadbać o jak najlepsze przygotowanie wniosku. Pomogą w tym firmy doradcze, z którymi warto nawiązać współpracę wcześniej, aby mogły wesprzeć przedsiębiorę w przemyśleniu struktury projektu i etapów jego realizacji. Następnie firma doradcza zajmie się sporządzeniem wniosku i koordynacją procesu pozyskania dotacji, aż do podpisania umowy o dofinansowanie. Profesjonalne firmy doradcze pozostaną z przedsiębiorcą znacznie dłużej wspierać realizację projektu, aż do finalnego rozliczenia.

Autor:
Maciej Olszowy
Kierownik Działu Projektów UE
Prometeia Dotacje UE
www.dotacje.prometeia.pl

Artykuł zosał opublikowany w serwisie eGospodarka.pl.