Środki unijne na debiut giełdowy spółki – w styczniu ruszy nabór wniosków

Ponad 10 mln zł przeznaczonych jest na dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock. Środki te pozwolą małym firmom uzyskać kapitał rozwojowy poprzez emisję akcji lub obligacji.

Poddziałanie 3.1.5, realizowane w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, umożliwi spółkom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uzyskanie środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem debiutu giełdowego.
4Stock stanowi rozwinięcie poddziałania 3.3.2 POIR i został rozbudowany o możliwość składania wniosków również przez przedsiębiorstwa dążące do emisji obligacji korporacyjnych, notowanych na rynku Catalyst.

Dla kogo 4Stock?

Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać spółki z sektora MŚP, których status określa załącznik nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014. Muszą one prowadzić działalność na terenie Polski. Przedsiębiorstwa nie mogą być wykluczone z możliwości wnioskowania o dotację; pełną listę przesłanek prawnych, które pozwalają stwierdzić taki stan rzeczy, zawiera Regulamin Poddziałania 3.1.5.
Celem uzyskania dotacji jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wejścia przedsiębiorstwa na rynek główny GPW, rynek alternatywny GPW NewConnect, rynek obligacji Catalyst lub na zagraniczne rynki regulowane.

Usługami doradcze o sfinansowanie których można wnioskować w przypadku debiutu na rynku głównym GPW to:

 • opracowanie procedury obiegu informacji poufnych;
 • przygotowanie polityki informacyjnej spółki.

Zarówno w przypadku debiutu na rynku głównym GPW, jak i na NewConnect, można ubiegać się o finansowanie następujących usług:

 1. badanie due dilligence;
 2. wycena spółki,
 3. opracowanie raportu z audytu sprawozdań finansowych;
 4. przygotowanie:
 • memorandum informacyjnego;
 • prospektu emisyjnego;
 • teasera inwestycyjnego;
 • prezentacji inwestorskiej;
 • dokumentu ofertowego.

Jeśli chodzi o uzyskanie kapitału na drodze emisji obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst, dotacja może objąć::

 • raport due dilligence,
 • raport z audytu sprawozdań finansowych,
 • dokument informacyjny lub notę informacyjną,
 • memorandum informacyjne,
 • prospekt emisyjny,
 • warunki emisji,
 • wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Jeśli spółka rozważa wejście na zagraniczny rynek regulowany, wówczas środki z dotacji można przeznaczyć na zakup wszelkiej dokumentacji i analizy niezbędnej do pozyskania kapitału z tego rynku.
Wymienione powyżej usługi mogą zostać wykonane dla beneficjentów 4Stock przez podmioty, które są wymienione w Regulaminie Poddziałania 3.1.5: Autoryzowani Doradcy, domy maklerskie, inne organy doradcze, których udział jest konieczny dla uzyskania kapitału zewnętrznego (np. biegły rewident), jak też agencja ratingowa (w przypadku emisji obligacji) oraz podmioty akredytowane na zagranicznym rynku regulowanym (jeśli chodzi o pozyskanie kapitału na giełdzie poza Polską).

Zasady konkursu

Środki w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock zostaną rozdysponowane pomiędzy beneficjentami, wyłonionymi na drodze konkursu.
Łączna kwota dotacji wynosi ponad 10 mln zł: 994,6 tys. zł dla województwa mazowieckiego oraz 9,0054 mln zł, które przypada na resztę kraju. Spółki chcące zadebiutować na NewConnect mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji w wysokości 100 tys. zł, z czego 30 tys. wypłacane jest po przyznaniu środków, a 70 tys. zł – po uzyskaniu kapitału na drodze emisji akcji. W przypadku debiutu spółki na rynku głównym GPW oraz zagranicznych rynkach papierów wartościowych górny limit wsparcia to 800 tys. zł (100 tys. zł wypłacane na początku; 700 tys. zł – po wejściu na giełdę). Przygotowanie formalne pierwszej emisji obligacji może zostać maksymalnie dofinansowane kwotą 80 tys. zł. Jeśli obligacje zamierza emitować podmiot notowany już na GPW lub NewConnect, wtedy dofinansowanie może wynieść do 60 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosić może 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Konkurs został uruchomiony 9 grudnia br., natomiast nabór wniosków odbywać się będzie w dniach 12 stycznia – 31 marca 2016 roku (do godziny 16.00).

Składane są one wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym w terminie do dwóch dni po wysyłce wniosku (za pośrednictwem Generatora Wniosków online) należy ją formalnie potwierdzić w PARP. Można to zrobić składając stosowne pismo osobiście, wysyłając pocztą lub za pomocą platformy ePUAP. Jeżeli pojawi się konieczność uzupełnienia wniosku lub usunięcia błędu wynikającego z oczywistej omyłki, wnioskodawca będzie mieć na to tydzień licząc od chwili poinformowania o zaistnieniu takiej konieczności.

Kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Poddziałania 3.1.5. Najpierw oceniana będzie strona formalna wniosków (do 20 dni). Jeżeli na tym etapie pojawi się ocena negatywna, wówczas zostanie on odrzucony, od czego można złożyć protest. Jeśli ocena formalna będzie pozytywna, wniosek zostanie poddany ewaluacji merytorycznej (do 40 dni).

Dotacja zostanie przyznana projektom, które spełnią kryteria merytoryczne (zdobędą odpowiednią ilość punktów), jeśli pula środków pozwoli na ich dofinansowanie. W przypadku, gdy kryteria spełni więcej wniosków, aniżeli wynosi całkowita pula na dotacje (będzie więcej projektów niż pieniędzy), zastosowane zostaną kryteria rozstrzygające pierwszego i drugiego stopnia.

We wniosku o przyznanie dotacji znalazło się dodatkowe pole na wpisanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedstawiciele PARP podkreślają jednak, że należy ją wypełnić tylko w sytuacji, gdy projekt faktycznie wpisuje się w jedną z dziewiętnastu KIS. Jeżeli tak nie jest, wówczas należy pozostawić puste pole, ponieważ jest ono nieobligatoryjne i służy tylko celom sprawozdawczym.