Kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W Polsce działa 1,77 mln przedsiębiorstw niefinansowych, z czego 99,7% z nich to firmy z sektora MŚP, generujące aż 48,5% PKB („Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014”, PARP).

Potrzeba inwestycji

Do dalszego rozwoju firmy potrzebują pieniędzy. Niekiedy przedsiębiorcy latami dążą do osiągnięcia progu, w którym zyski z prowadzonej działalności mogą stanowić koło zamachowe rozwoju. Podstawowym źródłem finansowania MŚP stanowi kapitał własny.

Bierność kredytowa

By ruszyć z miejsca, przedsiębiorca potrzebuje zewnętrznego źródła finansowania. W Polsce co piąte przedsiębiorstwo niefinansowe funkcjonuje bez kredytów bankowych. Lęk przed utratą płynności kredytowej , nieznajomość procedur i odgórne założenie, że firma nie posiada zdolności kredytowej wpływa na wystąpienie problemu tzw. zniechęcenia kredytowego.

Więcej korzyści, mniej strachu

Zewnętrzne źródło finansowania odblokowuje możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Kredyt działa jak dźwignia finansowa, pozwala na inwestowanie środków, które przekraczają własne zasoby przedsiębiorstwa. Umożliwia zatrudnienie ludzi i doposażenie firmy oraz zakup nowych technologii lub rozwiązań, które pozwolą zyskać przewagę konkurencyjną. Buduje też pozytywną historię kredytową firmy.

Po jakie kredyty może sięgnąć firma?

Na rynku dostępnych jest kilka form kredytowania, z których przedsiębiorcy mogą korzystać w zależności od swoich możliwości i potrzeb.

Kredyt w rachunku bieżącym jest najprostszą formą kredytowania, udostępnianą przez banki firmom, które mają regularne wpływy. Kredyt w rachunku może być odnawialny lub nieodnawialny. Jeśli jest odnawialny, umożliwia wielokrotne korzystanie z przyznanych w ramach limitu kredytowego środków, bez konieczności każdorazowego zawierania umowy kredytowej. W przypadku kredytu nieodnawialnego, każdy wpływ na konto powoduje jego spłatę, aż do momentu całkowitego uregulowania długu, bez możliwości odnowienia.

Kredyt obrotowy działa na podobnej zasadzie, jak kredyt w rachunku bieżącym, przy czym może być przypisany do rachunku bieżącego lub kredytowego. Jest to forma kredytu krótkoterminowego (1-3 lata), którego warunki finansowe są zależne od kondycji i obrotów przedsiębiorstwa. To dobre rozwiązanie dla firm, które okresowo borykają się z płynnością finansową i potrzebują środków na zakup np. materiałów, surowców czy usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Kredyt inwestycyjny pozyskiwany jest na określony cel i ma charakter długoterminowy (nawet do kilkudziesięciu lat). Przedsiębiorca sięgający po to źródło finansowania ma na celu dokonanie inwestycji, która przyczyni się do rozwoju i wzrostu wartości firmy. Może to być np. zakup lub budowa nieruchomości, przeprowadzenie modernizacji, uruchomienie produkcji bądź zakup licencji, patentów, znaków towarowych lub papierów wartościowych. Kredyt inwestycyjny może być wypłacony jednorazowo lub w transzach i spłacany jest ratalnie.

Oferta banków jest bardzo szeroka i warunki kredytowania mogą się od siebie znacząco różnić. Banki udostępniają również pokrewną formę finansowania dla przedsiębiorstw, jaką jest leasing, który stanowi umowę między stronami, nie jest jednak kredytem. Przedmiotem umowy może być np. samochód, który przez okres trwania umowy pozostaje własnością banku i jest udostępniony do korzystania przedsiębiorcy.

Inne źródła finansowania zwrotnego   

Do dyspozycji jest również kilka innych źródeł finansowania, m.in. środki z Unii Europejskiej. Fundusze unijne znane są przedsiębiorcom głównie jako bezzwrotne dotacje na rozwój firmy, jednak w latach 2014-2020 nawet 5% unijnych środków będzie miało charakter funduszy zwrotnych. Będą dostępne w postaci pożyczek udzielanych przez pośredniczące firmy i instytucje.

Przykładem zupełnie innego źródła kapitału dla przedsiębiorstw są inwestorzy. Na wczesnym etapie rozwoju firmy dużą szansą dla przedsiębiorcy może być współpraca z funduszem typu venture lub aniołem biznesu. Są to inwestorzy, którzy udzielą wsparcia kapitałowego i udostępnią swoje zasoby w postaci kontaktów, zaplecza lub ekspertów, w zamian za przejęcie części udziałów w firmie. Warto zwrócić uwagę na to, że inwestorzy często interesują się projektami i firmami, które działają w obszarze innowacji usługowych lub produktowych, bo to one dają szansę na podbicie rynku i osiągnięcie największych zysków z dokonanej inwestycji.

Gdzie szukać wsparcia?

Przedsiębiorcy rozważający pozyskanie dodatkowego kapitału w postaci kredytu powinni w pierwszej kolejności porozmawiać z bankiem, w którym prowadzą rachunek bieżący, który zna historię przedsiębiorstwa i - jeśli jest ona pozytywna - będzie skłonny udzielić kredytu. Alternatywną może być samodzielne porównanie ofert kilku banków, lub skorzystanie z usług firmy pośredniczącej, która pomoże przedsiębiorcy ocenić zdolność kredytową i dokonać wyboru naj korzystniejszej oferty.

Przedsiębiorcy, którzy niekoniecznie są zainteresowani kredytem, mogą nawiązać współpracę z firmą doradczą zajmującą pozyskiwaniem kapitału. Takie firmy angażują wszystkie dostępne na rynku źródła finansowania od kredytów, przez dotacje unijne po pozyskiwanie kapitału od inwestorów giełdowych lub funduszy wysokiego ryzyka. Dodatkowo doradca obejmie przedsiębiorcę kompleksową opieką, która wykracza poza zdobywanie kapitału i obejmuje również budowanie strategii rozwoju firmy, pozyskiwanie partnerów biznesowych czy dokonywanie inwestycji.


Piotr Gabrowski
Certyfikowany Doradca ASO
Prometeia Capital