Giełda – podstawowe pojęcia

Przed podjęciem decyzji o wejściu na giełdę przedsiębiorca wcześniej niezaznajomiony z tematyką rynków kapitałowych powinien poznać podstawowe pojęcia z nią związane.

Akcjonariusz

Posiadacz akcji emitowanych przez spółkę giełdową (akcyjną lub komandytowo-akcyjną), co czyni go wspólnikiem tego przedsiębiorstwa. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Akcjonariusza sprawującego kontrolę nad spółką z uwagi na ilość posiadanych przez niego udziałów nazywa się akcjonariuszem większościowym.

Alternatywny system obrotu

System obrotu papierów wartościowych, który odbywa się poza rynkiem regulowanym. Organizowany jest przez firmę inwestycyjną lub spółkę odpowiedzialną za prowadzenie rynku regulowanego. Alternatywny system obrotu wyróżnia mniejsza ilość formalności, które należy spełnić, aby spółka mogła na nim zadebiutować. Ograniczony jest również zakres obowiązków informacyjnych. Z tego względu ASO przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o krótszych stażu rynkowym. W Polsce ASO jest rynek GPW NewConnect, na którym notowane są przede wszystkim spółki technologiczne.

Autoryzowany Doradca NewConnect

Status przyznawany przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych firmom doradczym, audytorskim lub domom maklerskim, których zadaniem jest przygotowanie debiutu spółki na rynku NewConnect oraz bieżąca obsługa notowanego podmiotu.

Debiut giełdowy

Pierwsze notowanie akcji spółki giełdowej na giełdzie.

Dom maklerski

Instytucja finansowa, której organ nadzoru nad rynkiem finansowym udzielił zezwolenia na świadczenie usług z zakresu działalności maklerskiej, czyli m.in. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, doradztwu inwestycyjnemu i organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Giełda papierów wartościowych

Giełdę należy definiować jako regulowany rynek kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, przede wszystkim papierów wartościowych, które zostały dopuszczone do obrotu na tym rynku. Instytucja giełdy umożliwia koncentrację ofert kupna i sprzedaży w jednym miejscu i czasie, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie kursu akcji.

Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych, który obejmuje wszystkie papiery danego rodzaju lub ich grupę, wybraną ze względu na określone kryterium.

Instrument finansowy

Instrumenty finansowe to tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania o charakterze papierów wartościowych i niebędące papierami wartościowymi.

Kurs akcji

Wyrażona w jednostkach pieniężnych bieżąca cena akcji. Zostaje ustalona zgodnie z zasadami obowiązującymi na giełdzie. Jego wahania stanowią odzwierciedlenie zależności zachodzących między popytem a podażą. Kurs maleje w sytuacji, gdy wartość ofert sprzedaży przeważa nad ofertami kupna. Kurs rośnie, gdy zachodzi sytuacja odwrotna, to jest wartość ofert kupna jest większa od wartości propozycji sprzedaży.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe stanowią dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego. Bez ich posiadania nie jest możliwe wykonywanie tego prawa. Sprzedaż papierów wartościowych jednoznaczne jest z przeniesieniem prawa majątkowego na ich nabywcę. Papiery wartościowe można podzielić – z punktu widzenia funkcji prawnych -  na reprezentujące wierzytelności pieniężne (weksle, obligacje, bony skarbowe), dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (akcje) oraz na uprawniające do zarządzania rzeczami (konosamenty w transporcie towarów).