Demonstartor: dofinansowanie na prace B+R

Przedsiębiorcy planujący przeprowadzenie prac B+R związanych z opracowaniem instalacji demonstracyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu unijnego Demonstrator. Nabór wniosków trwa do 29 lutego br., organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów związanych z realizacją prac badawczo-rozwojowych przeznaczono 500 mln zł.

Konkurs realizowany jest ramach Działania 1.1 Projekty B+R  przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” (I Oś priorytetowa „Wsparcie dla prowadzenia B+R przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Jego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBR), działające jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania i Poddziałania.

Na drodze konkursu zostaną wyłonione projekty, których celem będzie realizacja prac rozwojowych połączonych z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej – czyli pilotażowej wersji np. maszyny, która produkuje innowacyjne produkty. Co istotne, we wniosku należy wskazać poziom gotowości, na którym znajduje się technologia będąca przedmiotem projektu. Poziom gotowości technologicznej (tzw. technology readiness level – TRL)  to sposób opisu dojrzałości technologii wyrażany za pomocną dziewięciostopniowej skali. W ramach 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” dofinansowanie będzie przyznane jedynie projektom, których gotowość technologiczna znajduje się na minimum VI poziomie TRL, a w projekcie przewidziane jest osiągnięcie poziomu IX. Poziom VI oznacza, że dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu (bądź podsystemu technologii) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Na tym poziomie TRL przebadany model lub prototyp jest znacznie bardziej zaawansowany od wersji badanej na poziomie V. Natomiast poziom IX oznacza, że technologia została sprawdzona w warunkach rzeczywistych i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Ponadto projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli dotyczyć zdefiniowanych przez Ministerstwo Gospodarki obszarów badawczo-rozwojowych, których rozwój przyczyni się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.

Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o wsparcie projektu muszą mieć na uwadze, że warunkiem przyznania dofinansowania jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wdrożenie może polegać na zastosowaniu opracowanych rozwiązań w dalszej działalności firmy, udzieleniu licencji innemu podmiotowi lub odsprzedaż praw.

Warunki konkursu i wysokość dofinansowania

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie wynosi 500 mln zł. Środki te są rozdzielone na wsparcie firm mikro, małych i średnich oraz przedsiębiorstw spoza sektora MŚP.
W pierwszym przypadku do rozdysponowania jest 400 mln zł, z czego 38 mln zł będzie stanowić dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a pozostałe 362 mln zł trafi do przedsiębiorców spoza tego województwa.

Pozostałe 100 mln zł przeznaczono dla podmiotów gospodarczych innych niż mikro, małe i średnie. Kwota jest podzielona na 9,5 mln zł dla projektów z województwa mazowieckiego oraz 90,5 mln zł dla pozostałych województw.
Maksymalna kwota wsparcia projektu nie może być większa niż 15 mln euro. Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowywanego projektu ustalono na 5 mln zł w przypadku, gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo o statusie MŚP i 20 mln, gdy projekt realizuje przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć kwoty 50 mln euro.
Za koszty kwalifikowane w ramach działalności z zakresu B+R uważane są wynagrodzenia, podwykonawstwo oraz pozostałe koszty bezpośrednie, w tym: koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych; koszty budynków i gruntów; zakup niezbędnych materiałów; surowców i odczynników; promocja projektu; zewnętrzny audyt i pozostałe koszty operacyjne. W ramach kosztów pośrednich wymienić należy wynajem i utrzymanie budynków, koszty administracyjne, koszty  wynagrodzeń  wraz  z  pozapłacowymi  kosztami  pracy personelu zarządzającego i personelu wsparcia oraz koszty delegacji osób zaangażowanych w projekt.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć odpowiednio:

  • 45 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorców;
  • 35 proc. dla średniego przedsiębiorcy;
  • 25 proc., gdy projekt realizowany jest przez przedsiębiorcę spoza sektora MŚP.

 W sytuacji szerokiego rozpowszechnienia warunków konkursu intensywność wsparcia nie może być większa niż 60 proc. – mikro i mali przedsiębiorcy, 50 proc. – średni przedsiębiorcy i 40 proc. – przedsiębiorstwa inne niż MŚP.

Jak oceniane są wnioski?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie online za pośrednictwem systemu elektronicznego w dniach od 7 stycznia do 29 lutego br. Realizacja projektu musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Po wypełnieniu i wysyłce wniosku przedsiębiorca nie będzie już miał możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji. Ewentualne uzupełnienia i wyjaśnienia wnioskodawca będzie mógł złożyć dopiero na wezwanie NCBR. Dlatego niezwykle istotne jest właściwe zapoznanie się z instrukcją składania wniosku oraz przyłożenie szczególnej staranności w trakcie jego wypełniania. Można też zlecić przygotowanie dokumentacji konkursowej firmie doradczej, doświadczonej w pozyskiwaniu dotacji unijnych, co stanowić będzie gwarancję, że wniosek zostanie przygotowany i złożony prawidłowo.

Zgłoszony projekt w ciągu 90 dni od daty zamknięcia naboru, zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny dokona komisja złożona z ekspertów zewnętrznych i pracowników NCBR, jako Instytucji Pośredniczącej. Ocena merytoryczna podzielona zostanie na dwie części, stanowiące etapy II i III całej procedury ewaluacji projektu.

Wniosek pod względem formalnym oceniany będzie przez pracowników NCBR. Jeżeli spełni kryteria, zostanie skierowany do II etapu (ocena merytoryczna). Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, zostanie odrzucony. Komisja może też stwierdzić występowanie oczywistych omyłek lub braków formalnych, które wnioskodawca może poprawić po uprzednim wezwaniu i wskazaniu uchybień i błędów. Poprawki mogą zostać naniesione tylko raz, a w trakcie tej czynności wnioskodawca nie może dokonywać innych zmian. Jeżeli wniosek nie zostanie poprawiony lub uzupełniony – przepada.

W trakcie II etapu oceny merytorycznej niezależni eksperci analizować będą wnioski pod kątem naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym. W pierwszym przypadku kryteria oceny są następujące, a niespełnienie któregokolwiek z nich oznacza odrzucenie wniosku:

  • Objęcie projektem wyłącznie prac B+R,
  • Adekwatność i niezbędność zaplanowanych prac B+R  do osiągnięcia celu projektu oraz zdefiniowanie ryzyka z nimi związanego,
  • Prawidłowa realizacja planowanych prac B+R dzięki zebranemu zespołowi badawczemu  oraz  posiadanym zasobom  technicznym,
  • Wpisanie się projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację.

W ocenie wniosku pod kątem gospodarczo-biznesowym pod uwagę wzięta zostanie innowacyjność produktowa lub procesowa projektu w skali kraju oraz brak bariery dotyczącej własności intelektualnej, która mogłaby uniemożliwić wdrożenie wyników prac B+R. Ponadto oceniana będzie kadra zarządzająca i sposób zarządzania projektem oraz nowość rezultatów projektu i zapotrzebowanie rynkowe. Komisja weźmie też pod uwagę opłacalność wdrożenia wyników prac B+R oraz plany związane z ich wdrożeniem na terytorium Polski.

W III etapie oceny panel ekspertów dokona ostatecznej ewaluacji projektu pod kątem gospodarczo-biznesowym. Weryfikowane będą jedynie projekty, które zdobyły minimum 3 punkty w każdym kryterium oceny podczas etapu II.
Częścią tego etapu będzie prezentacja przez wnioskodawcę funkcjonalności, zastosowania i planowanego dalszego wykorzystania rozwiązania lub technologii, które opracowane zostaną na drodze realizacji projektu. O terminie prezentacji przedsiębiorca zostanie poinformowany z pięciodniowym wyprzedzeniem.

Panel ekspertów może rekomendować projekty do dofinansowania, jeśli spełnią wszystkie kryteria dostępu i uzyskają co najmniej 15 na 23 możliwe punkty w ramach kryteriów oceny merytorycznej. W każdym z kryteriów musi zostać uzyskane minimum punktowe. Wnioski mogą również zostać odrzucone, jeśli nie spełnią wymogów dostępu lub uzyskają zbyt małą liczbę punktów.

Kto i jak otrzyma dofinansowanie?

Dofinansowanie otrzymają te projekty, które spełniły kryteria naukowo-techniczne i zostały zarekomendowane przez panel ekspertów, a pula środków finansowych dostępnych w ramach konkursu pozwala na ich wsparcie. Jeżeli budżet nie pozwala na dofinansowanie wszystkich projektów spełniających te kryteria, wówczas pod uwagę brana będzie liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej punktowanej. W przypadku takiej samej liczby punktów, rozstrzygać będzie pula punktów uzyskana w następujących kryteriach wedle kolejności: zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty B+R, nowość rezultatów projektu, opłacalność wdrożenia.
Umowa zawierana jest w ciągu 14 dni od daty poinformowania wnioskodawcy o korzystnych wynikach konkursu. W tym okresie musi on przedłożyć w NCBR całość niezbędnej dokumentacji. W trakcie zawierania umowy odbędzie się weryfikacja zgodności wydatków planowanych w projekcie z katalogiem kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia błędów – beneficjent zostanie wezwany do ich poprawy. Obowiązkiem beneficjenta jest wniesienie zabezpieczenia w formie poświadczonego notarialnie (lub podpisanego w obecności osoby upoważnionej przez NCBR) weksla.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent może złożyć wnioski o płatność pośrednią nieprzekraczające 90 proc kwoty przyznanego dofinansowania. Pozostałe 10 proc. zostanie przekazane w ramach płatności końcowej. Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu zabezpieczenia może wystąpić o zaliczkę, która nie może łącznie przekroczyć całej kwoty wsparcia. Pozostała część trafi do rąk przedsiębiorcy jako refundacja. Kwestie płatności szczegółowo reguluje umowa o dofinansowanie.

Podsumowanie

Dofinansowanie uzyskane w ramach Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” pozwoli przedsiębiorcom na opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych. Ponadto wdrożenie w życie wyników prac B+R pomoże wnioskodawcy poprawić przewagę konkurencyjną, zwiększyć poziom innowacyjności i przełoży się na zwiększenie wyników finansowych. Przedsiębiorcy zainteresowani osiągnięciem tych celów, mają czas do 29 lutego br. na złożenie wniosków.

Autor
Maciej Olszowy
Kierownik Działu Projektów UE
Prometeia Dotacje UE

Artykuł ukazał się w serwisie eGospodarka.pl.