500 mln zł unijnego wsparcia na prace B+R w firmach

Do 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację projektów obejmujących przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs, którego organizatorem jest NCBR jako Instytucja Pośrednicząca, realizowany jest w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R  przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” (I Oś priorytetowa „Wsparcie dla prowadzenia B+R przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Jego celem jest wyłonienie projektów polegających na przeprowadzaniu prac badawczo-rozwojowych i wykorzystaniu ich wyników do wdrożenia instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Jest to jeden z warunków uzyskania dofinansowania projektu. Wdrożenie wyników prac B+R przez przedsiębiorstwo może przyjąć formę włączenia ich do prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaży ich innemu podmiotowi lub udzielenie licencji na wykorzystanie. Realizacja projektu musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Dofinansowanie będzie przyznane jedynie projektom, których gotowość technologiczna znajduje się na minimum VI poziomie TRL (tzw. technology readiness level – TRL), a w projekcie przewidziane jest osiągnięcie poziomu IX.

Wnioski można składać drogą elektroniczną w terminie od 7 stycznia do 29 lutego 2016 roku.
 

Po wysyłce wypełnionego formularza nie będzie już możliwości jego uzupełnienia lub poprawy, za wyjątkiem sytuacji, gdy pracownicy NCBR stwierdzą wystąpienie braków formalnych lub oczywistych omyłek i wezwą wnioskodawcę do ich usunięcia, co musi nastąpić w ciągu 7 dni od chwili przekazania tej informacji.

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny zgłoszonych wniosków i wskaże projekty wytypowane do dofinansowania w terminie do dni licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Na jakie wsparcie może liczyć wnioskodawca?

Na dofinansowanie projektów przeznaczono łącznie 500 mln zł, z czego 400 mln zł trafi do beneficjentów z sektora mikro, małych i średnich firm, zaś pozostałych 100 mln zł – do przedsiębiorstw spoza MŚP.

W obu przypadkach dokonano dalszego podziału kwot. I tak 38 mln zł spośród 400 mln zł (pula dla MŚP) przeznaczonych jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a pozostałe 362 mln zł przypada na wnioski złożone przez podmioty działające w innych regionach kraju. Analogicznie: 9,5 mln zł ze 100 mln zł (pula dla nie-MŚP) trafi do rąk wytypowanych projektów z woj. mazowieckiego, a 90,5 mln zł wypłaconych zostanie beneficjentom z pozostałej części kraju.
Maksymalna kwota wsparcia projektu nie może przekroczyć 15 mln euro. Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych ustalono na 5 mln zł, gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo o statusie MŚP i 20 mln, jeśli projekt realizuje przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być większa niż  50 mln euro.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć odpowiednio:

  • 45 proc. wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorców;
  • 35 proc. dla średniego przedsiębiorcy;
  • 25 proc., gdy projekt realizowany jest przez przedsiębiorcę spoza sektora MŚP.

W sytuacji szerokiego rozpowszechnienia warunków konkursu intensywność wsparcia nie może być większa niż 60 proc. – mikro i mali przedsiębiorcy, 50 proc. – średni przedsiębiorcy i 40 proc. – przedsiębiorstwa inne niż MŚP.

Procedura oceny wniosku

Zgłoszony projekt poddany zostanie ocenie formalnej i merytorycznej, która podzielona zostanie na dwa etapy, stanowiące zarazem etap II i III całej procedury ewaluacji projektu.

Oceny formalnej złożonego wniosku dokonają pracownicy NCBiR, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej. Jeśli będzie on spełniać wymogi formalne, wówczas trafi do oceny merytorycznej, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucony. Oceniający mogą też stwierdzić braki formalne i oczywiste omyłki, co oznacza skierowanie wniosku do poprawy przez wnioskodawcę, o czym była mowa wcześniej.

W trakcie II etapu oceny merytorycznej niezależni eksperci poddadzą wnioski analizie pod kątem naukowo-technologicznym i gospodarczo-biznesowym. W pierwszym przypadku kryteria oceny są następujące, a niespełnienie któregokolwiek z nich oznacza odrzucenie wniosku:

  • Objęcie projektem wyłącznie prac B+R;
  • Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;
  • Prawidłowa realizacja planowanych prac B+R jest możliwa z uwagi na zebrany zespół  badawczy  oraz  posiadane zasoby  techniczne;
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Pod kątem gospodarczo-biznesowym oceniane będą innowacyjność produktowa lub procesowa projektu w skali kraju, brak bariery dotyczącej własności intelektualnej, która mogłaby uniemożliwić wdrożenie wyników prac B+R, kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwiające jego prawidłową realizację, nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, opłacalność wdrożenia wyników prac B+R i plan wdrożenia na terytorium Polski (pierwsze trzy wymienione kryteria są kryteriami dostępowymi, więc niespełnienie jednego z nich jest tożsame z odrzuceniem wniosku).

W III etapie oceny Panel ekspertów przeprowadzi ostateczną ewaluację zgłoszonego projektu w zakresie gospodarczo-biznesowym. Ocenie zostaną poddane tylko te wnioski, które w II etapie uzyskały minimum 3 punkty w każdym kryterium tego rodzaju. Element etapu III stanowi prezentacja przez wnioskodawcę funkcjonalności, zastosowania i planowanego dalszego wykorzystania rozwiązania lub technologii, które opracowane zostanie na drodze realizacji projektu. Panel ekspertów może zarekomendować do dofinansowania projekty, jeśli spełnią wszystkie kryteria dostępu i uzyskają co najmniej 15 na 23 punkty w ramach kryteriów oceny merytorycznej. W każdym z kryteriów musi zostać uzyskane minimum punktowe. Wnioski mogą również zostać odrzucone, jeśli nie spełnią wymogów dostępu lub uzyskają zbyt małą liczbę punktów.

Dofinansowanie otrzymają te projekty, które spełniły kryteria naukowo-techniczne, zostały zarekomendowane przez Panel ekspertów, a pula środków finansowych dostępnych w ramach konkursu pozwala na ich wsparcie. Jeżeli budżet nie pozwala na dofinansowanie wszystkich projektów spełniających te kryteria, wówczas pod uwagę brana będzie liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej punktowanej. W przypadku takiej samej liczby punktów, rozstrzygać będzie pula punktów uzyskana w następujących kryteriach w kolejności: zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty B+R, nowość rezultatów projektu, opłacalność wdrożenia.

Podpisanie umowy

Umowa zawierana jest w ciągu 14 dni od daty poinformowania wnioskodawcy o korzystnych dla jego projektu wyniku konkursu. W tym okresie musi on przedłożyć w NCBR całość niezbędnej dokumentacji. W trakcie zawierania umowy odbędzie się weryfikacja zgodności wydatków planowanych w projekcie z katalogiem kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia błędów – beneficjent zostanie wezwany do ich poprawy. Obowiązkiem beneficjenta jest wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z notarialnie poświadczonym podpisem albo złożonym  w  obecności  osoby  upoważnionej  przez  Instytucję  Pośredniczącą (NCBR), wraz z deklaracją wekslową.